سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه
ایران , کرمانشاه
شنبه الی جمعه : 15:00 - 08:00

1.جهش تولید و ظرفیت سامانه گرمسیری استان
2.جهش تولید و نقش اکوتوریسم استان
3. ظرفیت های توسعه کشت زعفران در جهش تولید
4. نقش معرفی و پرورش اسب کرد در جهش تولید
5. جهش تولید و توسعه صنایع صنایع تبدیلی و تکمیلی استان: فرصت ها و موانع
6. جهش تولید و توسعه کشت های گلخانه ای در استان :فرصت ها و موانع
7. جهش تولید و توسعه احداث باغات مدرن

img_divider

-