سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه
ایران , کرمانشاه
شنبه الی جمعه : 15:00 - 08:00

1.جهش تولید و اقتصاد مقاومتی در آموزه های اسلامی
2.جهش تولید در آگاهی بخشی و فرهنگ سازی مصرف بهینه مواد غذایی
3. جهش تولید: نقش و وظایف دولتمردان، مدیران و کارشناسان
4.جهش تولید و فرهنگ بهره برداری از منابع طبیعی
5. جهش تولید و چگونگی ارتقا فرهنگ کار
6- جهش تولید و قوانین:فرصت ها و موانع
7.جهش تولید و نقش زنان روستایی

img_divider

-

-