سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه
ایران , کرمانشاه
شنبه الی جمعه : 15:00 - 08:00

1.جهش تولید با افزایش نفوذ دانش در بخش کشاورزی: نقش ها و موانع
2.جهش تولید و نقش به نژادی در زراعت ، باغ و دام و آبزیان
3. جهش تولید و محصولات تراریخته، فرصت ها و آسیب ها
3.جهش تولید و کاهش وابستگی نهاده های دامی: خوراک،مکمل ها و واکسن دام و طیور
4.راه های خودکفایی در آفت کش های زیستی و شیمیایی و نقش آن در جهش تولید
5.نقش زیر بخش های 10 گانه بخش کشاورزی در جهش تولید

img_divider