:
جلسه كميته علمي و نشست هاي تلويزيوني همايش

اين جلسه با سخنان دكتر جلالي هنرمند( دبيرعلمي همايش) درمورد رعايت قوانين اخذ مجوز isc و ايجاد زيرمجموعه براي ثبت نام شركت كنندگان در سايت بصورت خودكار، بيان كردند.
حاج آقا حسيني مقدم از برگزاري ٣-٥ نشست علمي – تخصصي زنده
تلويزيوني خبر داد.
كه ارزش ٣٠ درصد از همايش را در خود دارد.
اين جلسه شامل
چندين مصوبه بود:
١-تعيين موضوع هريك از نشست ها؟
الف) فرهنگ و مديريت جهادي:
باحضور دكتر فلسفي و اعضاي شوراي سياستگزاري
همايش
ب) اينترنت اشياء:
باحضور دكتر رجب زاده، متخصص كشاورزي هوشمند
ج)منابع طبيعي و آبخيزداري
د) زراعت و باغباني
ه) دامپروري: باحضور دكتر فضائلي
٢- تعيين زمان برگزاري هر يك از سلسله نشست هاي همايش فرهنگ جهادي و جهش توليد:
بصورت هفتگي و تا قبل از برگزاري همايش، كه اولين نشست روز چهارشنبه ١٣٩٩/٥/٢٢
٣- تعين مكان برگزاري سلسله نشست ها
٣- تعيين مهمان ويژه
در خاتمه جلسه كه باحضور مهندس حاتمي رئيس سازمان مزين گرديد، اززحمات كميته علمي و ستاد برگزاري همايش، از سوي ايشان تقديرو قدرداني گرديد.

زمان:
يكشنبه ١٣٩٩/٥/١٢

مكان:
حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان جهاد كشاورزي