نخستين جلسه كميته رسانه همايش با رياست جناب آقاي مهندس شورچه مسوول محترم كميته رسانه برگزار گرديد مقرر شد كه فراخوان طراحي تنديس و لوگو براي همايش انجام شود كه به آثار برتر جوايز ارزنده اي اعطا خواهد شد.
مكان: حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان
زمان: چهارشنبه ١٣٩٩/٤/٢٥