شیوه ارسال مقالات وکلیپ ها:

مقالات به صورت الکترونیک به آدرس پست الکترونیک(velayat.majksh@gmail.com) همایش ارسال می گردد. مقالات پس از داوری و ویراستاری در سی دی همایش بر اساس چارچوب چاپ می گردد. بخش‌ها ی مقاله به صورت زیر ودر الگویی که در سایت بارگذاری خواهد شد مرتب شود:
عنوان، نام نويسنده / نويسندگان (مشخصات در پاورقي آورده شود)، چکيده فارسي، مقدمه، پيشينه تحقيق به‌صورت جدول، روش تحقيق، نتيجه‌گيري، پيشنهاد‌هاي کاربردي و گزيده منابع