اين نشست كه در سالن شماره يك سازمان( حوزه رياست) در خصوص نخستين نشست از سلسله نشست هاي تلويزيوني همايش ملي فرهنگ جهادي و جهش توليد باعنوان فرهنگ و مديريت جهادي،برگزار گرديد، معاونين سازمان، رياست محترم سازمان، نماينده محترم ولي فقيه و ديگر مسئولين برگزار كننده همايش حضورداشتند، پس ازصحبت هاي رياست سازمان، مصوبات زير به تاييد حاضرين رسيد:
١- تعيين تعداد مهمانان و مستمعين نشست.
٢- تعيين اسامي مهمانان از بخش هاي مختلف سازمان و ادارات تابعه.
٣- تهيه جدول زمان بندي برنامه ها، سخنراني ها و پخش كليب و …. در روز نشست تلويزيوني.
٤- محورهاي سخنراني ها.
٥- اسكان مدعوين مهمان از خارج از استان.
٦- هماهنگي بافرمانداران هر شهرستان براي پوشش خبري از طريق ويديو كنفرانس و نمايش ان به پرسنل جهاد كشاورزي هر شهرستان.
مكان:
سالن شماره يك سازمان جهاد كشاورزي استان
زمان:
يكشنبه ١٣٩٩/٥/١٩