جلسه ستاد برگزاري همايش ملي فرهنگ جهادي وجهش توليد با جناب آقاي اميري مديركل محترم صداو سيماي مركز كرمانشاه وجمعي از فعالان اين عرصه.
🔸موضوع: اعلام آمادگي صداوسيما براي همكاري در همايش
🔸شرح جلسه: در ابتداي اين جلسه، نماينده محترم ولي فقيه در سازمان جهاد كشاورزي ودبير همايش ملي فرهنگ جهادي وجهش توليد، با ارائه طرح پيشنهادي، اهداف ومحورهاي همايش براي حاضرين، از صداوسيمابعنوان عاملي مهم درراستاي ترويج فرهنگ جهادي وجهش توليددربين كشاورزان وعموم مردم يادكردند، در ادامه مديرمحترم صداوسيما همكاري اين مجموعه رادر بخش هاي زيربيان نمودند:
١-تهيه وپخش تيزر و كليپ هاي تبليغاتي فراخوان همايش در بخش هاي مختلف وخبري راديووتلويزيون استاني وسراسري.
٢- عضويت نماينده صداوسيمادر كميته برگزاري همايش.
٣- پوشش خبري كامل همايش درروزافتتاحيه واختتاميه درشبكه زاگرس وشبكه هاي خبري راديووتلويزيون.
٤-توليد مستندهاي متعدد از خروجي هاي همايش وپتانسيل هاي كشاورزي استان.
🔸زمان: دوشنبه ١٣٩٩/٤/٢
🔸مكان: دفتر مدير صداوسيماي مركز كرمانشاه
🔸 دبيرخانه همايش فرهنگ جهادي وجهش توليد
شماره تماس: ٠٩١٨٧٢٢٩٠٠٠
٠٨٣٣١٥٢٠٠٠٠
آدرس تارنماي همايش:
www.jmaj.ir
آدرس پست الكترونيك:
velayat.majksh@gmail.com
كانال تلگرام:
https://t.me/majksh