جلسه رياست سازمان با دست اندركاران همايش ملي فرهنگ جهادي و جهش توليد

مشروح جلسه:
در اين نشست كه به رياست مهندس حاتمي رياست محترم سازمان و عضو شوراي سياستگزاري همايش برگزارشد، نماينده محترم ولي فقيه و اعضاي كميته پشتيباني همايش ضمن ارائه گزارش كار به رياست سازمان، مهندس حاتمي پس از تشكر از فعاليت هاي دست اندركاران همايش از كمك مالي و معنوي همه جانبه از برگزاري همايش خبرداد.

زمان: پنجشنبه ١٣٩٩/٥/٢

مكان: دفتر رياست سازمان جهاد كشاورزي استان