جلسه آب و خاك سازمان در خصوص جهش توليد

اين نشست در سالن جلسات شماره ٢ سازمان وباحضور نماينده محترم ولي فقيه در سازمان ودبير همايش، مهندس حسني مدير آب و خاك وجمعي از پيمانكاران اين عرصه برگزارگرديد. مقرر شد تعدادي مقاله و ايده در اين خصوص براي همايش جهش توليد تدوين ونوشته شود تا راه گشاي مسايل ومشكلات اين بخش باشد
مهندس حسني افزود تعدادي از پروژههاي آب و خاك بدليل تحريم هاي ظالمانه وافزايش روز افزون قيمت ارز و نهادههاي اين بخش، متوقف و حتي تعطيل شده اند. هرچه زودتر اين پروژهها اتمام يابند يعني جهش توليدصورت گرفته است.
در ادامه پيمانكاران اين بخش از حمايت هاي مالي و معنوي از همايش ملي فرهنگ جهادي و جهش توليد خبر دادند.
زمان: پنجشنبه ١٣٩٩/٥/٢
مكان: سالن جلسات شماره ٢ طبقه ٣ سازمان